پیگیری خدمات توافقی

  ماژول ها

قرارداد خدمات

نکته: این ویژگی در نسخه پشتیبانی و نسخه نهایی CRM دردسترس است.

تعریف قرارداد خدمات چیست؟

قرارداد خدمات یک توافقنامه مذاکره شده برای محصولات ارائه شده به مشتریان شما است. در قراردادهای مورد توافق، مرکز پشتیبانی شما به عنوان مرکز عرضه خدمات به محصولی خاص در مدت زمان مورد توافق فرض شده است. این قرارداد سطح رضایت مشتری و ایجاد روابط تجاری سالم را افزایش می دهد.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT