Tag : contact

اسناد توجه: این ویژگی در نسخه مدیریت قرارداد، فروش، پشتیبانی و نسخه کلی  Cytco CRM وجود دارد. اسناد چیست؟ اسناد، فایل هایی هستند شما در CRM خود ذخیره می کنید. می توانید فایل ها را به صورت مستقیم بارگزاری کنید و یا لینک خارجی را برای دانلود فایل ها در نظر بگیرید. فایل ها با گروه ..

Read more