Tag : یادگیری CRM

وظایف پروژه وظیفه یک پروژه چیست؟ اگر پروژه به عنوان یک کل در نظر گرفته شود، یک وظیفه پروژه، یک بخش از کار اختصاص داده شده به یک کاربر یا یک گروه است که باید در مدت زمان معینی انجام شود. You must be logged in to view the hidden..

Read more