Tag : گزارش گیری در crm

گزارش ها، توانایی استخراج داده ها را از هزاران رکورد برای تیم فروش شما فراهم میکنند. ممکن است از ویژگیهای این گزارش برای بدست آوردن نمای کلی از مشتری و فعالیت ها و همینطور نتیجه گیری از آن که چگونه فرآیند فروش خود را بهبود دهید، استفاده کنید. می توانید گزارش ها را بر اساس ..

Read more