Tag : ویتایگر

سازمان ها توجه: این ویژگی در نسخه های مدیریت مخاطب، فروش، پشتیبانی و نسخه کامل Cytco CRM وجود دارد.   سازمان چیست؟ سازمان، یک کمپانی یا موسسه ای را معرفی می کند که چند کارمند دارد. مخاطبان،همینطور هم کارکنان، می توانند به طور مستقیم با رکورد سازمان مرتبط باشند. برای سازمان همیشه لازم نیست یک ..

Read more

اسناد توجه: این ویژگی در نسخه مدیریت قرارداد، فروش، پشتیبانی و نسخه کلی  Cytco CRM وجود دارد. اسناد چیست؟ اسناد، فایل هایی هستند شما در CRM خود ذخیره می کنید. می توانید فایل ها را به صورت مستقیم بارگزاری کنید و یا لینک خارجی را برای دانلود فایل ها در نظر بگیرید. فایل ها با گروه ..

Read more