Tag : ماژول پیش فاکتور

پیش فاکتور نکته : این ویژگی در نسخه فروش و نسخه نهایی از Cytco CRM موجود است. پیش فاکتور یک بیانیۀ رسمی است که در پاسخ به استعلام قیمت خریدار، از سوی فروشنده برای وی صادر می شود که شامل لیستی تفصیلی از موارد ذیل می باشد: محصولات، خدمات، قیمتها، مالیات، تاریخ ها، طرفهای درگیر، ..

Read more