Tag : ماژول پروژه ها

مدیریت پروژه   مدیریت پروژه ترتیب منظمی است که برای به انجام رساندن یک پروژه موفق، به خوبی سازماندهی شده و به طور سیستماتیک برنامه ریزی شده و شروع و پایان آن تعریف شده باشد.You must be logged in to view the hidden..

Read more

پروژه ها این ویژگی فقط در نسخه نهایی Cytco CRM در دسترس است. پروژه چیست؟ پروژه یک کار طراحی شده است که شامل اهداف مشخص، تاریخ شروع، تاریخ خاتمه هدف، بودجه ها، مراحل پیشرفت و غیره است. نظرات در همکاری نزدیک با کاربرانتان موثر خواهند بود.می توانید موارد مشخص شده و مشکلات رفع شده مربوط ..

Read more

وظایف پروژه وظیفه یک پروژه چیست؟ اگر پروژه به عنوان یک کل در نظر گرفته شود، یک وظیفه پروژه، یک بخش از کار اختصاص داده شده به یک کاربر یا یک گروه است که باید در مدت زمان معینی انجام شود. You must be logged in to view the hidden..

Read more