Tag : ماژول تقویم crm

تقویم نکته: این ویژگی تنها در صورت خرید ماژول مرتبط فعال می شود. یک روز کاری کارشناس و یا مدیر فروش، شامل مدیریت، پیگیری و ردیابی فعالیت هاست که برای انجام دادن در آن روز برنامه ریزی شده اند. شما همه این امور را می توانید با برنامه تقویم در سیتکو CRM انجام دهید. You ..

Read more