Tag : قیمت گذاری در drm

توجه: این ویژگی در نسخه های فروش و نسخه کامل Cytco crm وجود دارد.   کتابچه قیمت چیست؟ کتابچه قیمت، توانایی نسبت دادن قیمت های متفاوت به محصولات است. کتابچه قیمت،قدرت کنترل قیمت ها را به شما می دهد، می توانید قیمت ها را در لحظه نیز نوسان دهید.در نتیجه، می توانید همیشه بهترین قیمت ..

Read more