Tag : خدمات توافقی

پشتیبانی پشتیبانی Cytco CRM ساده و درک آن آسان است و بدون هیچ زحمتی بصورت رایگان از ویژگی های آن می توان استفاده کرده و به مشتریان خدمات سریع و دقیق ارائه داد. می توانید موارد را سریعتر از آنچه که فکر می کنید رفع کنید. کاربری آسان پرتال مشتریان، مانند یک کانال عظیم عمل ..

Read more

قرارداد خدمات نکته: این ویژگی در نسخه پشتیبانی و نسخه نهایی CRM دردسترس است. تعریف قرارداد خدمات چیست؟ قرارداد خدمات یک توافقنامه مذاکره شده برای محصولات ارائه شده به مشتریان شما است. در قراردادهای مورد توافق، مرکز پشتیبانی شما به عنوان مرکز عرضه خدمات به محصولی خاص در مدت زمان مورد توافق فرض شده است. ..

Read more