Tag : خانه

تجزیه و تحلیل داده ها، با دسته بندی کردن، پیش بینی و پررنگ نمودن اطلاعات معنی دار از داده های ذخیره شده درCRM ای که دارید، عملکرد کسب و کارتان را بهبود خواهد بخشید. با امکان تجزیه و تحلیل داده ها دیگر برای ایجاد اطلاعات داده ها و تحلیل کامل داده ها از طریق گزارش ..

Read more

مشاهده آمار تجزیه و تحلیل ها با دسته بندی کردن، پیش بینی و برجسته سازی اطلاعات معنی دار از داده های ذخیره شده در CRM شما، عملکرد کسب و کارتان را بهبود خواهد بخشید. You must be logged in to view the hidden..

Read more