Tag : برچسب گذاری رکورد

اگر رکورد خاصی دارای اهمیت زیادی باشد، می توانید رتبه آن رکورد را از دیگر رکوردها تمایز دهید. به سادگی می توانید یک رکورد را برچسب بزنید، و آن را در ماژول ( ویجت) صفحه خانگی در برچسب ابری ببینید. گام های زیر را برای برچسب گذاری رکوردهای دلخواه انجام دهید You must be logged in to view ..

Read more