Tag : برچسب گذاری رکورد ها در crm

اگر رکورد خاصی دارای اهمیت زیادی باشد، می توانید رتبه آن رکورد را از دیگر رکوردها تمایز دهید. به سادگی می توانید یک رکورد را برچسب بزنید، و آن را در ماژول ( ویجت) صفحه خانگی در برچسب ابری ببینید. گام های زیر را برای برچسب گذاری رکوردهای دلخواه انجام دهید You must be logged in to view ..

Read more