نمودارها

  ماژول ها

گزارش ها، توانایی استخراج داده ها را از هزاران رکورد برای تیم فروش شما فراهم میکنند. ممکن است از ویژگیهای این گزارش برای بدست آوردن نمای کلی از مشتری و فعالیت ها و همینطور نتیجه گیری از آن که چگونه فرآیند فروش خود را بهبود دهید، استفاده کنید. می توانید گزارش ها را بر اساس معیارهای دلخواه بوسیله فیلترهای مورد استفاده تولید کنید.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT