سازمان ها

  ماژول ها

سازمان ها

توجه: این ویژگی در نسخه های مدیریت مخاطب، فروش، پشتیبانی و نسخه کامل Cytco CRM وجود دارد.

 

سازمان چیست؟

سازمان، یک کمپانی یا موسسه ای را معرفی می کند که چند کارمند دارد. مخاطبان،همینطور هم کارکنان، می توانند به طور مستقیم با رکورد سازمان مرتبط باشند. برای سازمان همیشه لازم نیست یک مشتری وجود داشته باشد. شما معاملات را از طریق فرصت ها پیگیری خواهید کرد. اگر معالمه برنده شده باشد، سازمان مشتری فعلی را دوباره نشان می دهد. اگر معامله بازنده شده باشد، همیشه می توانید آرشیوی از سازمان های مرده را با هدف همکاری در آینده، در Cytco CRM خود داشته باشید.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT