فیلتر

  ماژول ها, گام های اصلی

ایجاد فیلترهای سفارشی

فیلترها، یا نمایش ها، برای جدا کردن رکوردهای خاص مورد نظر از دیگر رکوردها و همچنین دسته بندی آنها در بخش های مختلف است. به عنوان مثال، شما می توانید همه رکوردها را به سرعت در بعضی از زمینه های خاص فیلتر کنید و این رکوردها را به عاملین فروش خود در این زمینه ها اختصاص دهید. همچنین می توانید کارهایی مانند ویرایش کلی، حذف، ارسال ایمیل و غیره روی رکوردهای فیلتر شده انجام دهید.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT