اسناد

  ماژول ها

اسناد

توجه: این ویژگی در نسخه مدیریت قرارداد، فروش، پشتیبانی و نسخه کلی  Cytco CRM وجود دارد.

اسناد چیست؟

اسناد، فایل هایی هستند شما در CRM خود ذخیره می کنید. می توانید فایل ها را به صورت مستقیم بارگزاری کنید و یا لینک خارجی را برای دانلود فایل ها در نظر بگیرید. فایل ها با گروه بندی شدن تحت پوشه های مختلف طبقه بندی می شود.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT