مخاطبین

  ماژول ها

توجه: این ویژگی در نسخه های مدیریت کنترل، نسخه فروش، نسخه پشتیبانی و نسخه کلی Cytco CRM وجود دارد.

مخاطبین و یا ” اشخاص” چه کسانی هستند؟

مخاطب می تواند به عنوان یک سرنخ مناسب برای فروش معرفی شود. بوسیله مخاطبین می توان مشتریان واجد شرایط را از میان لیست انبوهی از مشتریان تمایز داد.

همچنین مخاطبان،اشخاصی را معرفی می کنند که با آنها کار می کنید. آنها می توانند مشتریانی باشند که به صورت شخصی و یا به صورت نمایندگی یک سازمان فعالیت می کنند.

You must be logged in to view the hidden contents.