کمپین ها

  بازاریابی, ماژول ها

کمپین ها (اقدامات تبلیغاتی)

نکته: این ویژگی در نسخه فروش و نسخه نهایی از Cytco CRM موجود است.

اقدامات تبلیغاتی به تیم بازاریابی شما توانایی زمان بندی و اجرای کمپین های بازاریابی انبوه را ارائه می دهد. Cytco CRM با لیستی از سرنخ ها، مخاطبین، فرصت ها و سازمانهای انتخاب شده برای ایجاد اقدامات تبلیغاتی مؤثر کمک می کند.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT