پیدا کردن موارد تکراری

  ماژول ها

این آموزش برای کمک به شما در پیدا کردن موارد تکراری و مدیریت آنها با توجه به نیازهایتان طراحی شده است.

شما رکوردهای تکراری را دوست ندارید، ما هم همینطور. رکوردهای تکراری وقت و پول زیادی را از شما می گیرند و حتی وجهه شما را  مخدوش می کنند. به همین دلیل است که به شما پیشنهاد می کنیم زمان وارد کردن رکوردها در سیتکو CRM موارد تکراری را کنترل کنید.

اگر شما این بخش را دست داده اید، هنوز هم می توانید موارد تکراری با کمک قابلیت ادغام تکراری پیدا کنید. چگونگی پیدا کردن موارد تکراری به این صورت است.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT