تغییر وضعیت نمایش

سیتکو CRM توانایی تغییر وضعیت لیست های خلاصه را برای دیدن ستون ها و ردیف های بیشتر به شما می دهد. می توانید عرض ستون های خود را از صفحه ترجیحات من تنظیم کنید. این تنظیمات برای تمامی لیست ها و صفحه های نمایش جزئیات قابل اجراست.

گام های زیر را برای تبدیل کردن لیست ها به نمایش دلخواه انجام دهید:

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT