محدودیت دسترسی کاربران

  ماژول ها

 بین سطح دسترسی پروفایل ها و سطح دسترسی مشترک قوانین گیج شده اید؟

می توان به این مسئله ساده تر و دقیق تر فکر کرد، قوانین به اشتراک گذاشته شده، رکوردهایی را که کاربران شما می توانند ببینند، تعریف می کنند. به عبارت دیگر پروفایل ها، کارهایی که کاربران روی رکوردهای قابل دیدن خود انجام می دهد را تعریف می کنند. می توانیم چند مطالعه موردی را بررسی کنیم که وقتی پروفایل ها و قوانین مشترک با هم جمع می شوند، کاربران چه کارهایی را می توانند را انجام دهند؟

 

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT