ثبت سرنخ ها

  فروش, ماژول ها

ثبت سرنخ ها

نکته : این ویژگی در نسخه فروش و نسخه نهایی Cytco CRM موجود است.

در Cytco CRM ، سرنخ نمایانگر یک مشتری فاقد شرایط لازم است. با پیگیری منظم و تلاش جدی، می توانید چشم انداز بالقوه را شناسایی کنید. ایجاد سرنخ ها ظاهرا اولین گام از روند فروش در Cytco CRM است. یک رکورد سرنخ، اطلاعات از یک فرد و شرکتی که با آن مرتبط است را حفظ می کند.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT