تبدیل سرنخ ها

  فروش, ماژول ها

تبدیل سرنخ ها

هنگامی که یک سرنخ واجد شرایط بوده و پتانسیل تبدیل به فروش را پیدا کرد، سرنخ می تواند به یک فرصت تبدیل شود. متعاقباً رکورد مخاطب و رکورد سازمان برای ذخیره کردن اطلاعات شخصی و اطلاعات شرکت، ایجاد می شود.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT