ایجاد رویداد و یا کاری که باید انجام شود

  ماژول ها

لازم است تیم فروش هنگامی که وضعیت سرنخ به مهم تغییر پیدا کرد هوشیار باشد. شما می توانید به صورت اتوماتیک رویدادهای تقویم و آنچه باید انجام شود را ایجاد کنید و آنها را به تیم فروش خود اختصاص داده و سرنخ های مهم را پیگیری کنید. جریان کاری که در ادامه می آید قرار است وقتی وضعیت سرنخ مهم شد، به ایجاد یک رویداد بیانجامد. این اتفاق تنها یکبار در چرخه فروش رکورد سرنخ اتفاق می افتد. بنابراین، شرایط گردش کار من، تا زمانی که برای اولین بار شرط درست باشد ادامه می یابد.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT