انتقال نظرات

نظرات، ارتباطات کتبی ارسال شده در مورد رکوردها در سیتکو CRM است. هنگامی که شما رکوردی را به سیتکو CRM خود ارسال می کنید، ممکن است بخواهید نظراتی در مورد آن رکورد در فایل خروجی نیز داشته باشید. به صورت پیش فرض، ویژگی ارسال، به شما توانایی تبدیل نظرات را نمی دهد. البته این همه ماجرا نیست. می توانید رکوردهای خود و نظرات مرتبط با آنها را با کمک ویژگی گزارش در سیتکو CRM ارسال کنید.

You must be logged in to view the hidden contents.

LEAVE A COMMENT